Düğün Tedbirleri Açıklandı

0
215

İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgesiyle;
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla birçok tedbir kararının alınarak uygulamaya geçirilmiş olduğu,
Alınan tedbirler sonucunda virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 9 Haziran 2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda düğün salonlarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecekleri kararı alınmış olduğundan bahisle;
Bu kapsamda düğün töreni için kullanılacak mekânların faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak genelgede belirtilen tedbirlerin alınması gerektiği bildirilerek, 
Valilik/Kaymakamlıklarca düğün töreni yapılacak mekânların faaliyetlerini genelgede belirtilen kurallara göre sürdürmeleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca gerekli kararların alınması, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın genelgede belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili olarak yasal işlemlerin yapılması istenmiştir.
Söz konusu genelge ile bildirilen usul ve esaslar ışığında Kurulumuzca yapılan görüşme sonucunda;
1. İlimizdeki düğün salonlarının ve açık/kır/bahçe düğünleri için kullanılan mekânların;
a) Düğün töreni için kullanılacak mekânların faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere uyulması,
b) Ayrıca, yukarıda zikredilen genelge ışığında hazırlanan ve kararımıza ekli listede yer alan usul ve esaslara uygun hareket edilmesi kaydıyla,
1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayabileceklerine,
2. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin genel kolluk birimleri, belediyeler, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılmasına,
3. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;
a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
b) Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
c) Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi,iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 25.06.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.
Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur. 

Kaynak: http://www.antalya.gov.tr/